2021.03.31

ทำความเข้าใจ ระบบ CMMS คืออะไร ช่วยวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอย่างไร

CMMS คืออะไร หากหลายๆ คนยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ เราสามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้แน่นอน โดยในปัจจุบันการบริหารจัดการระบบการผลิตและ/หรือการบริการในยุค 4G สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลและแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตและการบริการที่มักยึดหลักง่ายๆ ว่ามี 4M คือ Man Machine Material Method หรือ คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุ และวิธีการ โดยคนและเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นทรัพยากรการผลิตที่มีความสำคัญที่สุด

โดยการจัดการทรัพยากรทั้งสองประเภทนี้ ก็คือ Man และ Machine อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และสามารถนำไปสู่การเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนแม้ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบันและอนาคต หรือ ในสภาวะเศรษฐกิจยุค new normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ “หักศอก” หรือ disruption ทั้งในด้านความต้องการของผู้บริโภค คู่แข่งขันทางธุรกิจ รูปแบบการขาย การสั่งซื้อ โลจิสติกส์ และการจัดส่ง เป็นต้น

การบริหารจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด คือ การลดค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างอายุการใช้งาน โดยยังคงประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร โดยการจัดการทั้งสองสิ่งนี้เราเรียกกันว่า การบริหารจัดการการบำรุงรักษา หรือ CMMS นั่นเอง โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายหลักของเครื่องจักรอุปกรณ์ คือ ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ และค่าบำรุงรักษา

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์จะเป็นเงินลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด และจะมีการกระจายออกเป็นค่าใช้จ่ายรายปีที่เรียกว่า “ค่าเสื่อมราคา” ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในรายงานการเงิน โดยปกติจะใช้ระยะเวลา 10 ปีในการตัดค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก เช่น ถ้าเครื่องจักรอุปกรณ์มีราคา 10 ล้านบาท ก็จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายปีละ 1 ล้านบาท หากสามารถบำรุงรักษาให้เครื่องจักรอุปกรณ์ยืดอายุการใช้งานได้โดยมีประสิทธิผลสูงสุดเกินกว่าระยะเวลา 10 ปี ก็จะถือได้ว่าค่าเครื่องจักรอุปกรณ์นี้เป็น 0 ตั้งแต่ปีที่ 11 โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบำรุงรักษาเท่านั้น และหากสามารถบริหารจัดการการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายหลักสองส่วนนี้ก็จะมีมูลค่าต่ำที่สุดนั่นเอง

แต่ถ้ายังไม่เข้าใจว่า CMMS คืออะไร เราสามารถอธิบายได้ดังนี้

CMMS คืออะไร

MMS คือ Computerized Maintenance Management System หรือ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและช่วยให้การบริหารจัดการการบำรุงรักษาทำได้โดยสะดวก ทำให้การใช้งานและการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของโรงงาน และสินทรัพย์ต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุด ระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมกำเนิดพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เป็นทรัพยากรหลักในการผลิตและ/หรือการบริการ

ประโยชน์ของการใช้ CMMS

CMMS คือ Computerized Maintenance Management System หรือ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและช่วยให้การบริหารจัดการการบำรุงรักษาทำได้โดยสะดวก ทำให้การใช้งานและการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของโรงงาน และสินทรัพย์ต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุด ระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมกำเนิดพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เป็นทรัพยากรหลักในการผลิตและ/หรือการบริการ

การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร

จากระบบทะเบียน ระบบบันทึกข้อมูลและสถิติการใช้งานและการบำรุงรักษา จะทำให้หน่วยงานบำรุงรักษาสามารถวิเคราะห์อัตราการเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ ทราบถึงจุดอ่อนต่างๆ ที่สำคัญ สามารถจะนำไปในการเพิ่มค่าระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้อง (MTBF) และลดระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมบำรุง (MTTR) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญของการบำรุงรักษาได้

การใช้ระบบ CMMS กับการจัดสรรพทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

CMMS สามารถช่วยให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วยการทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้งานมีประสิทธิผลสูงสุด จัดการวัสดุคงคลังและอะหลั่ยให้มีปริมาณเท่าที่จำเป็นโดยต้นทุนการจัดการต่ำที่สุด ตลอดจนใช้งานทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการบำรุงรักษาและการผลิตได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ในต้นทุนที่ต่ำที่สุดเช่นกัน

การจัดการงานบำรุงรักษา

ระบบ CMMS มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการงานบำรุงรักษา โดยทำให้การบันทึก การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทำได้สะดวก รวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นยำ

งานการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการบริการที่สำคัญ ซึ่งได้แก่เครื่องจักรอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานนั้น คือ การบริหารจัดการการบำรุงรักษา ในอดีตนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ำ เพราะข้อมูลสารสนเทศต่างๆ กระจัดกระจายในรูปของเอกสารกระดาษ การบันทึก การเก็บรวบรวม การประมวลผล ตลอดจนการแสดงผลล่าช้า ผิดพลาดได้ง่าย แต่ในปัจจุบัน CMMS เป็นซอฟแวร์ที่ขจัดปัญหายุ่งยากต่างๆ ข้างต้นให้หมดไป สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทได้อย่างยั่งยืน

CMMS ในปัจจุบันมีทั้งแบบ Cloud-Based ที่บริหารจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรบุคคลด้านสารสนเทศขององค์กรน้อย หรือแบบ On-premise ซึ่งบริษัทใช้บุคลากรด้านสารสนเทศของตนเองในการบริหารจัดการระบบ บริษัทต่างๆ สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกในการบริหารจัดการของตนเองได้

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้