2020.05.19

วางแผนอนาคตให้พร้อม ด้วยเทคนิค 9 ช่องชาญฉลาด

การสัมนาออนไลน์แบบเว็บบินา วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00-15:30

การวางแผนด้วยเทคนิค 9 ช่อง เป็นวิธีจำแนกสิ่งสำคัญก่อน-หลัง โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการหาสาเหตุ เรียนรู้ พัฒนา ต่อยอด เพื่อสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต

สัมมนาออนไลน์ฟรี จาก Meeit.biz

ผู้บรรยาย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ / คุณกันตธร วรรณวสุ

จากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เช่น การสร้างระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หรือแม้แต่การนั่งทำงานจากที่บ้านผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ (WFH)

เมื่อลักษณะการดำเนินชีวิตถูกปรับเปลี่ยน ระบบการทำงานในองค์กรก็ย่อมถูกปรับเปลี่ยนตาม ดังนั้น ธุรกิจจำนวนมากจึงต้องกลับมาวางแผนใหม่ทั้งหมด พร้อมปรับกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

แล้วเราจะสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไร วันนี้เรามีขั้นตอนการวางแผนด้วยเทคนิค 9 ช่องง่าย ๆ มานำเสนอ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้สามารถนำไปใช้ทดลองจริง จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ

New Normal

หากองค์กรอยากจะอยู่รอดต่อไป จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยอ้างอิงจากมาตรฐานใหม่ทั้ง 4 ได้แก่

 1. New Thinking คือการคิดให้ใหม่และคิดให้มากกว่าเดิมในเรื่องของตนเองและสังคมส่วนรวม
 2. New Knowledge เรียนรู้ในสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต (ปัจจุบัน-เกษียน)
 3. New Communication เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อความยืดหยุ่น
 4. New Practice พัฒนาการทำงานเชิงรุก โดยมุ่งไปที่ความสำเร็จของประสิทธิผลเป็นหลัก

บริหารจัดการองค์กร

ด้วยหลักการ POLCE หมายถึง รู้จักวางแผนให้ชัดเจน [Planning], จัดการองค์กรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย [Organizing], นำพาองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในวงการ [Leading], ควบคุมการทำงานให้เป็นระบบ [Controlling], ประเมินผลการทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [Evaluating]

การปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาวะสมดุล

เป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร เครื่องจักร วัสดุ วิธีปฎิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดล้อม เมื่อได้ผลวิเคราะห์แล้ว จะต้องนำผลเหล่านั้นไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น จัดฝึกอบรมพนักงาน สั่งซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือปรับรูปแบบการทำงานใหม่ให้เหมาะสม

บทเรียนจากความผิดพลาดในอดีต

ขอยกตัวอย่างจากกรณีของ HR ครับ HR ที่ดีจะต้องสามารถวิเคราะห์และประเมินพนักงานภายในองค์กรให้ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยเพียงใด หรือมีทัศนคติอย่างไรต่อการทำงาน เมื่อเจอจุดบกพร่องแล้วก็ควรรีบเร่งแก้ไข เพื่อลดปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (หลักการประเมินจะใช้การวิเคราะห์จากพฤติกรรมและผลงานในอดีต)

แนวทางบริหารจัดการในอนาคต

หลักการนี้จะแบ่งหลักคิดที่สำคัญออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

 1. ดีกว่า คือการทำงานให้เหนือกว่าความต้องการและดีกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ
 2. ถูกกว่า คือการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำกว่าคู่แข่ง
 3. ประสิทธิผลสูง คือการพยายามสร้างกำไร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 4. เร็วกว่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา

ลักษณะการทำงานในอนาคต

นับจากนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนลักษณะการทำงานแบบเดิม ๆ ก็คือ จะมีการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ หรือโปรแกรม AI เพิ่มขึ้น และพนักงาน 1 คน จะต้องสามารถปฎิบัติได้หลากหลายและปฎิบัติข้ามสายงานได้ นอกจากนี้ องค์กรจะต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานให้แก่พนักงาน เช่น เวลาเข้าออกงานที่อาจจะไม่ได้มีการกำหนดเวลาตายตัว

3 แนวทางการบริหารพนักงานเพื่ออนาคต

 1. ประเมินผลจากการปฎิบัติงาน โดยประเมินจากคุณภาพ ความสามารถ ทัศนคติ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรับปรุงพัฒนาผลงาน
 2. เปรียบเทียบลักษณะการทำงานในอนาคต เช่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี AI, ความสามารถในการทำงานหลากหลายหน้าที่ รวมถึงการใช้ศักยภาพปฎิบัติงานตามหลักทฤษฎี 5M&2E
 3. พัฒนาพนักงาน โดยเพิ่มความรู้ ฝึกฝนทักษะ ปรับจูนทัศนคติให้ถูกต้อง

พนักงานในอนาคตที่องค์กรต้องการ

จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้, มีทัศนคติที่ดี, คิดเป็นทำเป็น, ทำงานรวดเร็วและมีระเบียบแบบแผน, แสดงความคิดสร้างสรรค์, รู้จักยอมรับความจริงและเคารพความคิดเห็นต่าง, มีจุดยืนเป็นของตัวเองและมีการควบคุมอารมณ์ที่ดี, รู้จักความยืดหยุ่นผ่อนปรน, มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถมองภาพรวมงานอย่างเข้าใจ

จากหลักการ 9 ช่อง แม้จะมีลำดับขั้นตอนก่อนหลัง แต่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจำกัดให้อยู่แต่ในกรอบทั้งหมดตลอดเวลา ถ้าหากวิเคราะห์แล้วว่าเรามีศักยภาพแข็งแกร่งตรงจุดไหน ให้ข้ามตรงจุดนั้น เพราะหลักการประยุกต์ใช้งานทฤษฎีที่ดี ผู้ใช้งานควรจะต้องมีความรู้และความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม เพื่อปรับตัวไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz