กรุณาตอบแบบสอบถาม

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ต้องการขายสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ในบริษัทหรือโรงงานไหม?
มันคือสิ่งของแบบไหน?

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขาย

จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ !!

2019.06.28

ภาพบรรยากาศและสรุปงานสัมมนา 20 มิ.ย. 2562 ในหัวข้อ “ลดความต่าง สร้างความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีกว่าที่เคย”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา Meeit.Biz ได้จัดสัมมนาสำหรับพนักงานคนไทยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาของสถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์ชลบุรี) ภายใต้หัวข้อ “ลดความต่าง สร้างความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีกว่าที่เคย” เพื่อให้คนไทยที่ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นสามารถทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยายและการทำ workshop ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับคนญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความเข้าใจพื้นฐานค่านิยมที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงทำ workshop เพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งทาง Meeit.biz ร่วมมือกับ Nikkei Business School ใช้กระบวนการที่ชื่อว่า “LEGO® SERIOUS PLAY® “ ซึ่งเป็น workshop ที่ใช้ตัวต่อเลโก้เข้ามาช่วยในการพัฒนาการคิดและการสื่อสาร มากกว่าการใช้เพียงแค่คำพูด ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่ทำงานร่วมงานกับชาวต่างชาติ หรือแม้แต่การร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายที่มาและมีแนวคิดแตกต่างกัน

LEGO® SERIOUS PLAY® ที่นำมาใช้ในการสัมมนาของ Meeit.biz ในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยสนับสนุนและสร้างประสิทธิภาพในการคิดและการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ใช้ความสอดคล้องทางความคิดในการสร้างพลังให้องค์กร เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผน สร้างกลยุทธ์ และตั้งเป้าหมายร่วมกัน

การตีความของเราทุกคนนั้นแตกต่างกัน

เพราะทุกคนล้วนมีประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน แม้แต่ในกิจกรรมของ LEGO® SERIOUS PLAY® ที่ทุกคนได้รับโจทย์ให้สร้างTower ด้วยชุดอุปกรณ์ที่เหมือนกัน แต่ก็ไม่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านไหนสร้าง “Tower” ออกมาเหมือนกันเลย สิ่งนี้เองเป็นจุดประสงค์ในการทำ Workshop นี้ที่ต้องการส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมทุกท่านให้ตระหนักถึง การมีเป้าหมายร่วมกันและการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับการทำงาน ที่ทีมงานทุกคนจะมีความคิดที่แตกต่างกัน แต่ก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใด การสร้างภาพความสำเร็จร่วมกันก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ทุกคนสามารถมุ่งไปยังจุดหมายที่องค์กรต้องการได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ การใช้ตัวต่อเลโก้ ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการสื่อสารที่ไม่ถูกจำกัดด้วยภาษาอีกด้วย

เรื่องที่เคยพูดยาก จะอธิบายง่ายขึ้นได้หากเราสร้างภาพความสำเร็จร่วมกัน

ท่านสามารถเห็นพลังของการสื่อสารความคิดผ่าน LEGO® SERIOUS PLAY® ได้อย่างชัดเจน หากท่านได้เห็นผลงานการสร้างโมเดล ผ่านการทำ Workshop ร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้สร้างโมเดลท่านอื่น ที่มีการตีความในมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความคิดของผู้สร้างโมเดลได้เป็นอย่างดี

จากเลโก้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโจทย์ “เพื่อนร่วมงานยอดแย่” เราจะเห็นโมเดลที่มีการสร้างกำแพงหลายชั้น ในระดับความสูงที่แตกต่างกัน โดยมีตัวต่อเลโก้ที่เป็นคน ยืนอยู่หลังกำแพงชั้นสุดท้าย เป็นการเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นว่า “กำแพง” คืออคติของเพื่อนร่วมงาน ที่ทำให้คนในองค์การไม่สามารถเข้าถึง หรือสื่อสารกันเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นได้

และเมื่อทุกท่านเริ่มคุ้นชินกับตัวต่อเลโก้แล้ว ในขั้นต่อไปผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ร่วมกันต่อเลโก้ภายใต้โจทย์ “คุณอยากเห็นบริษัทเป็นอย่างไร เพื่อกลายเป็นที่ทำงานในฝัน” โดยให้ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านสร้างโมเดลที่สื่อถึงที่ทำงานในฝันตามความคิดของตน แล้วเลือกเอาส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของโมเดลที่ตนสร้าง ไปวางไว้บนตัวต่อที่เป็นฐานของกลุ่มเพื่อ“สร้างโมเดลร่วมกัน” ถือเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้พูดคุยหารือกันเพื่อช่วยกันสร้างโมเดลให้ออกมาเป็นบริษัทในฝันของทุกคนได้อย่างแท้จริง
การสร้างโมเดลร่วมกันจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่ จากการที่ตัวต่อเลโก้ของตนได้เป็นส่วนหนึ่งของโมเดลรวม จะช่วยกระตุ้นการแสดงความคิดเห็น และสะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรที่คนทำงานต้องการ รวมถึงได้ค้นพบความคิดของตนเองในมุมมองใหม่อีกด้วย

การเล่นช่วยให้เราได้เรียนรู้ มุมมองใหม่ของตัวเราเอง

LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop ดำเนินการด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางมาแล้ว ผู้เข้าร่วมจะต้องต่อเลโก้ตามโจทย์ที่ได้รับ แล้วนำมาแชร์ให้ผู้ร่วมสัมมนาท่านอื่นฟัง หากมองผ่านๆ อาจจะเห็นเป็นแค่ชิ้นงานจากตัวต่อเลโก้ที่ไม่มีความหมายอะไร แต่ในตัวต่อนั้นมีเรื่องราว มีความเป็น อัตลักษณ์ของผู้สร้างอยู่ แม้แต่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพจิตใจหรือสิ่งแวดล้อมของผู้สร้างชิ้นงานนั้น ๆ ก็อาจถูกแสดงผ่านตัวต่อโดยที่ผู้สร้างอาจจะไม่ได้แม้แต่ตระหนักถึง ซึ่งวิทยากรจะทำหน้าที่ ช่วยชี้ประเด็น ชวนให้คิด และร่วมวิเคราะห์ไปกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจะทำให้มองเห็นสิ่งที่ตัวเองคิดได้ชัดเจนขึ้น มองได้หลากหลายมุมขึ้น มองได้ลึกซึ้งขึ้น และได้ค้นพบความนึกคิดใหม่ ๆ ของตัวเองผ่านทางตัวต่อด้วย

เมื่อทุกคน “เข้าถึง” กัน ความแตกต่างก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

จากกิจกรรมทั้งหมดของการสัมมนาดังกล่าว ที่เริ่มด้วยการสร้างความเข้าใจด้วยการทำความรู้จักที่มาที่ไปของความแตกต่างระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น ตลอดจนกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop ที่เน้นการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ของผู้เข้าร่วมในทีมจากต่างองค์กร กิจกรรมทั้งหมดนั้นล้วนแต่มุ่งเน้นเพื่อสร้าง “การเข้าถึง” ลดช่องว่างในการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น

ในโอกาสอันใกล้นี้ ทาง Meeit.biz จะยังคงนำเสนอเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทยอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมติดตามและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเรานะคะ

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz