2021.07.22

IoT กับ โอกาสทางธุรกิจของไทย

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00-15:20 น.

ผู้บรรยาย คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที

ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง IoT ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราอย่างมาก อาทิ หลอดไฟอัจฉริยะ ไปจนถึงระบบการสั่งงานด้วยเสียงในสมาร์ทโฟนที่หลายท่านอาจใช้งานกันอยู่ทุกวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายและง่ายดายยิ่งขึ้นแล้ว IoT ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมช่วยเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ลดภาระงาน และยังสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างตรงจุด

ในครั้งนี้ คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และกรรมการผู้จัดการ Synergy Technology Co., Ltd / Synergy Innovation Co., Ltd. / Synergy Holding Group Co., Ltd. ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอีกมากมาย ผู้มีความรู้เชิงลึกในด้าน IoT, AI และ Smart electronics ให้เกียรติมาบรรยายและให้ความกระจ่างและบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนถึงโอกาสในการต่อยอดและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ

บทบาทของสมาคม Thai IoT Association

สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT ปัจจุบันประกอบไปด้วยคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และสมาชิกราว 80 ราย ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีไอโอทีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญด้วยการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดัน สร้างงาน (Use Case) ต่างๆ ให้เกิดขึ้นจริง

แผน Roadmap ประจำปี 2020-2022 ของสมาคมฯ นั้น Phase 1 จะมีการเชื่อมเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ IoT รวมถึงการสร้างงานและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจริง ส่วนใน Phase 2 นั้น จะพยายามผลักดันให้เกิด IoT Expo (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด) และมุ่งสร้างและจัดทำแนวทางในการใช้ผลิตภัณฑ์ IoT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เรื่องราวความสำเร็จ (Success Story) ในการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้

ในประเทศไทยเรายังคงมีธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งที่ดำเนินการโดยไม่มีการพึ่งพาเทคโนโลยี IoT จนทำให้ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเกิดการหยุดชะงัก (Disruption) และถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง สมาคมไทยไอโอทีจึงได้ทุ่มเทและพยายามผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในบริบทต่างๆ ในไทยเพื่อก่อให้เกิดการปฏิรูป (Transformation) ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่ม SME เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และสามารถอยู่รอดในท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมั่นคง ซึ่งสามารถสะท้อนผ่าน ตัวอย่างเรื่องราวความสำเร็จ (Success Story) จากผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม ดังนี้

・Zahira Farm

อย่างที่ทราบกันดีกว่าการทำธุรกิจปศุสัตว์ให้ประสบผลสำเร็จนั้น เกี่ยวข้องกับตัวแปรและปัจจัยแวดล้อมหลายประการ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง แต่ด้วยการใช้โซลูชันด้าน IoT พร้อมระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะจากบริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (Things On Net Co., Ltd.) ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจรในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT ในฟาร์มแพะ Zahira Farm จึงทำให้คุณอีน วรวิทย์ นิลเวช ผู้ก่อตั้ง Zahira Farm สามารถตรวจวัดข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจฟาร์มแพะ อาทิ ระดับน้ำ คุณภาพน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น และสามารถติดตามสัตว์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือหน้าเว็บไซต์เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น พร้อมช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์เสี่ยง และลดการสูญเสียต้นทุนและต้นทุนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยผลักดันให้ Zahira Farm เป็น Smart Farming ระดับสากลที่น่าจับตามองแห่งหนึ่ง

・HandySense

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ภาคการเกษตรต้องรับมือกับความแปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ระดับน้ำ ฯลฯ ดังนั้น เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และถือเป็นจุดกำเนิดของ HandySense หรือ “ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ” ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อช่วยกลุ่มเกษตรกร โดยได้มีการพัฒนาเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นดิน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ และวงจรรับ-ส่งข้อมูลเพื่อช่วยกลุ่มเกษตรกรในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและอำนวยความสะดวกด้วยระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มอบผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากขึ้น พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

・ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร

การทำการเกษตรแต่ละประเภทมีความต้องการในการใช้น้ำที่แตกต่างกัน สมาคมฯ ได้ผลักดันการใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับบริษัทซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด (Synergy Technology Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตจำหน่ายและบริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้พัฒนาระบบชลประทานอัจฉริยะด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์กับระบบชลประทานสายย่อยเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำและอัตราการไหลของน้ำ จากนั้นส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้กรมชลประทานสามารถปันส่วนน้ำไปยังภาคการเกษตรแต่ละแห่งได้อย่างแม่นยำ

สภาพการณ์ปัจจุบัน บทบาทความสำคัญของ IoT และโอกาสทางธุรกิจ

ความสำเร็จของงานด้าน IoT ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการปฏิบัติจริง เช่นเดียวกับภาคการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกในไทยที่ส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความแปรปรวนสูง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการและยังมีต้นทุนสูงตามไปด้วย แต่ด้วยโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการในด้าน IoT ในอุตสาหกรรมพลาสติกระหว่าง MFEC Public Company Limited และสถาบันพลาสติกที่มุ่งจะผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้ก้าวสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ผ่านการอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บข้อมูลการผลิตต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์เพื่อนำไปวิเคราะห์กระบวนการผลิต นำไปสู่ต้นทุนที่ลดลง และยังสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบ IoT และคลาวด์ได้จากทุกอุปกรณ์ พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาด้านแรงงาน กระบวนการงานที่มักล่าช้า การดูแลรักษาเครื่องจักร ตลอดจนระบบสนับสนุนการผลิตต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน เทคโนโลยี และประสิทธิภาพการผลิต

หากมองในภาพรวม แม้เทคโนโลยี IoT จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในไทยบ้างแล้ว แต่ก็ยังถือได้ว่า IoT นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่และมีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลากหลายอาชีพ สายงาน และธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบการชาวไทย ชาวญี่ปุ่น หรือชาวต่างชาติที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญในด้าน IoT ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้ง Connectivity, Sensing, Computing หรือส่วนอื่นๆ สามารถติดต่อสมาคมฯ เพื่อหารือแนวทางหรือเข้าร่วมเป็นพันธมิตรชุมชน IoT ในไทย โดยทางสมาคมฯ สามารถช่วยผู้ประกอบการในการปรับแต่งเทคโนโลยี IoT ให้สอดรับกับบริบทเมืองไทยเพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจของผู้ประกอบสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.biz หรือมีคำถามใดๆ

กรุณาติดต่อเราจากลิงก์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

    © Copyright 2019 Meeit.biz

    เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้